Vraag?

FAQ

Mag een jobstudent werken met gevaarlijke chemische producten?

Alles hangt af van de gebruikte producten en de omstandigheden. Of een jobstudent al dan niet is toegelaten op een bepaalde werkpost met chemische producten hangt af van de door de gebruiker uitgevoerde risicoanalyse. 

 

Bij een risicoanalyse houdt de gebruiker rekening houden met de aard van de gebruikte chemische agentia en neemt hiervoor de nodige preventiemaatregelen. In zijn analyse houdt hij ook rekening  met de maturiteit van de jonge werknemer en zijn mogelijk gebrek aan ervaring met werken met chemische agentia op de werkplek.

 

De gebruiker duidt op de werkpostfiche aan of hij jobstudenten toelaat op deze werkpost.

Voor jonge werknemers is het verboden om te werken met toxische producten of kankerverwekkende stoffen, waaronder deze die erfelijke genetische veranderingen veroorzaken, schadelijke effecten hebben voor de foetus tijdens de zwangerschap of die een chronisch schadelijk effect hebben op de mens. Werken met explosieve- of erg ontvlambare producten is voor jobstudenten evengoed verboden.

 

In de bijlage van de Codex X.3- Jongeren op het werk is een niet-limitatieve lijst van verboden producten opgenomen waarmee jongere werknemers niet mogen werken.

 

Onder bepaalde zeer strikte voorwaarden is het voor jongeren toch toegelaten om activiteiten uit te oefenen verbonden aan de “niet-limitatieve lijst van verboden werken”, deze zijn:

 

  • hij moet 18 jaar of ouder zijn;

  • zijn studieoriëntatie komt overeenmet het domein waarin hij wordt tewerk gesteld

  • de gebruiker moet, de door de hiërarchische lijn effectieve en gecontroleerde preventiemaatregelen genomen hebben

  • de werken worden uitgevoerd in aanwezigheid van een ervaren werknemer 

  • de gebruiker heeft advies gevraagd aan zijn preventiedienst(en) en aan het comité  werknemersvertegenwoordiging (CPBW) 

Geen enkele afwijking is van toepassing met betrekking tot afbraakwerken en het verwijderen van asbest, noch voor begassingswerken.